תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

דמי ניהול, עמלות ושיעור עלות שנתית צפויה

דמי הניהול ברום ושיעור הוצאות בשל ניהול השקעות שנגבו בפועל ממסלולי ההשקעה בשנת 2023:


רום רביד אג"ח ללא מניות

 רום קלאסי כללי

רום ספיר מניות

רום הלכה  

דמי ניהול

0.37%

       0.37%

0.37%

0.37%

שיעור הוצאות בשל ניהול השקעות

0.05%

         0.20%

0.10%

0.04%

כעיקרון, דמי הניהול ניגבים באופן שווה מכל העמיתים. 

כקרן ענפית שאינה פועלת למטרת רווח, רום גובה מעמיתיה את הוצאותיה בפועל בלבד. דמי הניהול ניגבים מדי חודש מן העמיתים, על פי ההוצאות שהוציאה רום במהלך אותו חודש.

שיעור העלות השנתית הצפויה לשנת 2024:

רום רביד אג"ח ללא מניות

 רום קלאסי כללי

רום ספיר מניות

רום הלכה  

שיעור העלות השנתית הצפויה

0.45%

       0.65%

0.56%

0.43%

הצגת שיעור העלות השנתית הצפויה מהווה תחזית בלבד, ומבוססת על מגוון רחב של הנחות אשר חלקן מבוסס על נתוני שנים קודמות ועל נוסחת המרה אחידה, ואשר כולן נערכו בהתבסס על המידע שהיה זמין לגוף המוסדי בתחילת שנת הדיווח שבגינה מוצגת העלות השנתית הצפויה ובהתאם לנתונים האמורים. שיעור ההוצאות הישירות הצפוי בשל ביצוע השקעות מוצג לכל מסלול השקעה ובהתאם לצבירה בכל מסלול השקעה יחסית לצבירה הכוללת בכל מסלולים. אי לכך, אין בהצגה זו בכדי לחייב את הגוף המוסדי לגביית עלויות בהתאם לשיעור העלות השנתית הצפויה, וכי השיעור בפועל ייקבע בין היתר, בהתאם להשקעות שיבוצעו במהלך השנה, לתשואות שיושגו במהלך השנה על נכסי העמיתים במסלול ההשקעה ובהתאם לסך המשיכות וההפקדות שיבוצעו בחשבון במהלך השנה. כמו כן, הגוף המוסדי אינו מחויב בעדכון או שינוי שיעור העלות השנתית הצפויה על מנת לשקף אירועים או נסיבות שיחולו לאחר הצגתו.


לבקשת הלוואה ולכניסה למערכת הלוואות
עבור לתוכן העמוד