תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

הסבר כללי על הרכב הנכסים של הקרן*

נכסים צמודי מדד

המרכיב צמוד המדד מושקע באיגרות חוב ממשלתיות ובאיגרות חוב של חברות (אג"ח קונצרניות). איגרות החוב הממשלתיות הינן בעלות סיכון מנפיק מינימלי, תשואה מוגדרת לפדיון והן מושפעות מתנודתיות בטווח הקצר בלבד. בנוסף, משקיעה הקופה גם באג"ח קונצרניות צמודות, להן סיכון מנפיק גבוה יותר, ולפיכך התשואה הנדרשת מהן הינה גבוהה יותר, בהתאם.

נכסים לא צמודים

השקעה בנכסים לא צמודים מתבצעת על מנת לנצל פערי תשואה בין האפיקים ולאפשר ניצול רמת האינפלציה הנמוכה להשגת תשואה ריאלית גבוהה וכמו כן להנות מרווח הון בתקופות של ירידת הריבית הנומינלית. ההשקעה מתבצעת בעיקר באג"ח ממשלתי מסוג 'גילון' או 'שחר'. האג"ח הן בעלות סיכון מינימלי וחשופות בעיקר לשינויים בריבית הנומינלית, כשב'גילון' חשיפה זו קטנה ביותר בגלל היותו אג"ח בריבית משתנה.

נכסים צמודי מט"ח

ההשקעה במרכיבים אלו נועדה לגוון את תיק ההשקעות בקרן ולנצל פערי תשואה, ריבית ריאלית גבוהה וציפיות לפיחות, כדי להניב תשואה עודפת. ההשקעה באפיקים אלו נעשית על סמך ניתוח מקרו-כלכלי ובחינת תשואות אלטרנטיביות.

מניות

מרבית המניות בקרן הן מניות המצויות בין 25 המניות המובילות בבורסה התל-אביבית (מדד ת"א 25). הפעילות במניות נעשית על סמך ניתוח אנליטי של החברות, הערכות כלכליות ובהתחשב ברמת הסיכון של החברות.

המרכיב הלא-סחיר

חלק מנכסי הקרן מושקעים בנכסים לא-סחירים, שרובם המכריע הינם פיקדונות ואג"ח של גופים פיננסיים שונים, שדורגו ע"י "מעלות" בדירוג AA ומעלה. לפיקדונות סיכון מנפיק מסוים, לפיכך הריבית הנדרשת גבוהה מן הריבית המתקבלת מאג"ח ממשלתי. סיכון המנפיק מוקטן על ידי פיזור הפקדונות אצל מספר רב של מנפיקים.

נזילות

על מנת לאפשר גמישות השקעה ולהקטין את סיכון הנזילות בשל פדיונות אפשריים, משקיעה הקרן חלק מנכסיה באמצעים נזילים. מעבר לכך, בתקופות של ירידות בשווקים, מהווה הנזילות אפיק השקעה לכשעצמה, בשעה שכספי הנזילות מעניקים לקופה תשואה יומית (תשואת פר"י).

ניהול סיכונים:

סיכוני השקעה

הקרן מבצעת הקצאת נכסים לאפיקי השקעה שונים כך שתתקבל תשואה גבוהה ככל שניתן ברמת סיכון נתונה, אשר נגזרת מתמהיל ההשקעות של הקרן. כל אפיק השקעה צפוי להניב תשואה הנקבעת בהתאם לתחזיות מאקרו כלכליות ובמקרה של חברות - גם תחזיות מיקרו כלכליות. כל זאת, ברמת סיכון מסויימת, הנקבעת לאור התחזיות לעיל. הקרן מבצעת את השקעותיה בהתאם לקריטריונים של סיכון ותשואה וכאשר להערכתה התשואה הצפויה מהחזקת הנכס בטווח הזמן הרלוונטי מפצה על הסיכון הטמון בו.
לאחר ביצוע ההשקעה, נערכת מעת לעת בדיקה חוזרת וקביעה של התשואה הצפויה להתקבל מהנכס - והסיכון הגלום בהחזקתו.
 

סיכוני ריבית

בהחזקת אגרות-חוב סחירות, קיים סיכון הנובע משינויי תשואה לפדיון בשוק, שבגללם עלול מחיר אגרת-החוב לרדת, כתוצאה מעליית התשואות בשוק. מאידך, כאשר התשואות בשוק יורדות, מחיר אגרת-החוב עולה, אך קיימת השפעה שלילית, אם כי נמוכה, על התשואה לפדיון בה נרכשה אגרת-החוב (סיכון מיחזור הריבית) הגדלה עם גובה הריבית הנקובה.
החשיפה לשינויי ריבית תלויה ביחס ישר למשך החיים הממוצע (מח"מ, duration) של איגרת החוב ובסוג האיגרת (ריבית קבועה או משתנה).

*ההסבר הינו כללי ומתייחס לגבי קביעת מדיניות ההשקעה בכל אחד ממסלולי ההשקעה, כפי שמפורטת בלינק של המסלולים.

לבקשת הלוואה ולכניסה למערכת הלוואות
עבור לתוכן העמוד