תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

הרכב השקעות ושווי נכסי ההשקעה במסלולי הקרן נכון לחודש אוגוסט 2020

אפיק השקעה רום קלאסי כללי רום רביד אג"ח ללא מניות רום ספיר מניות
 מזומנים ושווי מזומנים

9.17%

4.43%

4.73%

 אג"ח ממשלתיות סחירות

26.42%

77.44%

 0.00%

 אג"ח קונצרניות סחירות

9.20%

14.36%

0.00%

 ני"ע אחרים סחירים

45.18%

1.86%

94.63%

 פקדונות והלוואות

 3.07%

1.67%

0.00%

 השקעות אחרות

6.96%

0.24%

0.64%

 סה"כ נכסי המסלול (בש"ח)

  3,597,384,894.79

129,725,045.95

17,957,275.51

אפיקי ההשקעות המצוינים כאן מתייחסים לנקודת זמן נתונה. הקרן מתאימה, כמובן, את מדיניות ההשקעה בהתאם להתפתחויות הכלכליות והתנאים המשתנים של השוק. מדיניות ההשקעות ומגבלות ההשקעה שנקבעו על ידי הדירקטוריון וועדת ההשקעות כפופים לתקנות משרד האוצר ולתקנון הקרן כפי שאושר על ידי אגף שוק ההון במשרד האוצר, וניתנים לשינוי מעת לעת.

לבקשת הלוואה ולכניסה למערכת הלוואות
עבור לתוכן העמוד