מסלולי השקאות
  תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

  הרכב השקעות ושווי נכסי ההשקעה במסלולי הקרן נכון לחודש אפריל 2024

  אפיק השקעה רום קלאסי
  כללי
  רום רביד אג"ח
  ללא מניות

  רום ספיר
  מניות
   
  רום הלכה
   מזומנים ופקדונות עד 3 חודשים

  2.22%

  1.73%

   6.61%

  9.44%

   אג"ח ממשלתיות

  17.23%

  57.44%

  0.00%

   68.75%

   אג"ח אחרות סחירות

  17.28%

  32.26%

  0.00%

  6.28%

   ני"ע אחרים סחירים

  45.03%

  0.33%

   92.72%

  15.52%

   פקדונות והלוואות

   7.05%

  6.04%

  0.00% 

  0.00%

   השקעות אחרות

  11.19%

  2.21%

  0.67%

  0.00%

   סה"כ נכסי המסלול (באלפי ש"ח)

   4,351,354

  104,215

  41,65527,753

  אפיקי ההשקעות המצוינים כאן מתייחסים לנקודת זמן נתונה. הקרן מתאימה, כמובן, את מדיניות ההשקעה בהתאם להתפתחויות הכלכליות והתנאים המשתנים של השוק. מדיניות ההשקעות ומגבלות ההשקעה שנקבעו על ידי הדירקטוריון וועדת ההשקעות כפופים לתקנות משרד האוצר ולתקנון הקרן כפי שאושר על ידי אגף שוק ההון במשרד האוצר, וניתנים לשינוי מעת לעת.

  לבקשת הלוואה ולכניסה למערכת הלוואות
  עבור לתוכן העמוד