תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

שינויים אחרונים בתקנון

תקנון זה תוקן ואושר ביום 13 לאוקטובר 2015 על ידי אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר,מצ"ב האישור.

ניתן לעיין בנוסח התקנון לפני התיקון מיום 22.10.2012 לחץ כאן.

השינויים אשר בוצעו בתקנון הם במסמך מיפוי השינויים לחץ כאן. 

תיקונים שבוצעו טרם התיקון האחרון.

 

תקנון זה תוקן ואושר ביום 22 לאוקטובר 2012 על ידי אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.

לעיון בנוסח התקנון לפני התיקון מיום 13.06.2010 לחץ כאן.

השינויים אשר בוצעו בתקנון הם כדלהלן:

  • המונח "עובד" בסעיף 2.1 לתקנון הקופה (סעיף ההגדרות) תוקן כדלקמן:
  • לאחר המילים: "עובד רשות מקומית" התווסף המשפט: "לרבות מכוח חוזה אישי ו/או עובד רשות מקומית".
  • בסיפא של המונח התווסף המשפט: "עובדים המועסקים אצל מרכז השלטון המקומי בישראל, לרבות הרשויות המקומיות החברות בו ושלוש הערים הגדולות (ירושלים, ת"א וחיפה) ו/או גופים הנתמכים תקציבית ע"י רשויות אלו (לרבות מועצות אזוריות, מועצות דתיות, איגודי ערים, איגודי ערים לכיבוי אש, איגודי ערים לאיכות הסביבה, חברות ועמותות עירוניות, ועדות תכנון ובניה, תאגידי מים וביוב ומתנ"סים) ו/או כל גוף משפטי אחר הקשור לרשויות אלה".
  • סעיף 7.2 תוקן כדלקמן: לאחר המילים: "עובד רשות מקומית" יבוא: "לרבות מכוח חוזה אישי ו/או עובד רשות מקומית". בשורה הרביעית נמחק המשפט: "ואשר ארגונם היציג הינו הסתדרות המעו"ף (הסתדרות הפקידים לשעבר)".
  • סעיף 7.5 תוקן והתווספה הסיפא כדלקמן: "או הפרשה אחרת בהתאם לקבוע בהסכם בין המעביד לעובד ו/או בין מעביד לארגון עובדים וככל שעומד בהוראות הדין".

תקנון זה תוקן ואושר ביום 13 ליוני 2010 על ידי אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.
השינוי אשר בוצע בתקנון הוא שינוי בהגדרת מסלולי רום רביד ורום ספיר, אשר עד היום הוגדרו כמסלולים כלליים, למסלולים מתמחים. משמעות הגדרת מסלול כמתמחה הינה מסלול שיש בו התחייבות בתקנון או בפוליסה, להשקעה מינימלית בשיעור של לפחות 50% באפיק השקעה מסויים.

לבקשת הלוואה ולכניסה למערכת הלוואות
עבור לתוכן העמוד