רום שפה: עברית
 
מסלולי השקעה ברום
כיום, עמיתים ברום, החדשים והוותיקים, יכולים לבחור להשקיע את כספם באחד ממסלולי ההשקעה , לרבות אפשרות לפיצול החיסכון בין המסלולים על פי החלטתם. להלן הסבר אודות הרכב המסלולים. ניתן לקבל הסבר מפורט אודות כל מסלול בתפריט בפינה הימנית העליונה של המסך.

 

רום רביד-אג"ח ללא מניות:
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור של 0% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין.
 רום קלאסי כללי:
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
 רום ספיר-מניות:
נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל. החשיפה תהיה בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

הרכב המסלולים וסך נכסי ההשקעה נכון לחודש מאי 2018

 

המסלול רום קלאסי כללי רום רביד אג"ח ללא מניות רום ספיר מניות
מזומנים ושווי מזומנים 6.40% 8.93% 5.84%
אג"ח ממשלתיות סחירות 21.34% 63.93% 0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות 28.49% 25.74% 0.00%
ני"ע אחרים סחירים 34.69% 0.11% 93.73%
פקדונות והלוואות 2.53% 1.44% 0.00%
השקעות אחרות 6.55% 0.15%- 0.43%
סה"כ נכסי המסלול (בש"ח)
3,336,297,882.95
128,464,032.75
16,691,092.86

אפיקי ההשקעות המצויינים כאן מתייחסים לנקודת זמן נתונה. הקרן מתאימה, כמובן, את מדיניות ההשקעה בהתאם להתפתחויות הכלכליות והתנאים המשתנים של השוק.
מדיניות ההשקעות ומגבלות ההשקעה שנקבעו על ידי הדירקטוריון וועדת ההשקעות כפופים לתקנות משרד האוצר ולתקנון הקרן כפי שאושר על ידי אגף שוק ההון במשרד האוצר, וניתנים לשינוי מעת לעת. 

דוחות מאוחדים עבור נכסי קרן רום

מרץ 2018 דוח מאוחד אישור הנהלה
דצמבר 2017 דוח מאוחד אישור הנהלה
ספטמבר 2017 דוח מאוחד אישור הנהלה
יוני 2017 דוח מאוחד אישור הנהלה
מרץ 2017 דוח מאוחד אישור הנהלה
דצמבר 2016 דוח מאוחד אישור הנהלה
ספטמבר 2016 דוח מאוחד אישור הנהלה
יוני 2016 דוח מאוחד אישור הנהלה
מרץ 2016 דוח מאוחד אישור הנהלה
דצמבר 2015 דוח מאוחד אישור הנהלה
ספטמבר 2015 דוח מאוחד אישור הנהלה
יוני 2015 דוח מאוחד אישור הנהלה
מרץ 2015 דוח מאוחד אישור הנהלה
דצמבר 2014 דוח מאוחד  אישור הנהלה
ספטמבר 2014 דוח מאוחד אישור הנהלה
יוני 2014 דוח מאוחד אישור הנהלה
מרץ 2014 דוח מאוחד אישור הנהלה
דצמבר 2013 דוח מאוחד אישור הנהלה
ספטמבר 2013 דוח מאוחד אישור הנהלה
יוני 2013 דוח מאוחד אישור ההנהלה
מרץ 2013 דוח מאוחד אישור ההנהלה
דצמבר 2012 דוח מאוחד אישור ההנהלה
ספטמבר 2012 דוח מאוחד אישור ההנהלה
יוני 2012 דוח מאוחד אישור ההנהלה
מרץ 2012 דוח מאוחד אישור ההנהלה
דצמבר 2011 דוח מאוחד אישור ההנהלה
ספטמבר 2011 דוח מאוחד אישור ההנהלה
יוני 2011 דוח מאוחד אישור ההנהלה
מרץ 2011 דוח מאוחד אישור ההנהלה
דצמבר 2010 דוח מאוחד  אישור ההנהלה
ספטמבר 2010 דוח מאוחד אישור ההנהלה
יוני 2010 דוח מאוחד אישור ההנהלה
מרץ 2010 דוח מאוחד אישור ההנהלה
דצמבר 2009 דוח מאוחד אישור ההנהלה
ספטמבר 2009 דוח מאוחד אישור ההנהלה

 

 דוחות עסקאות עם צדדים קשורים

 רום מאוחד  רום קלאסי כללי  רום רביד אג"ח ללא מניות רום ספיר מניות
 דצמבר 2017      
 דצמבר 2016      
 ספטמבר 2016      
 יוני 2016      
 מרץ 2016      
 דצמבר 2015 דצמבר 2015 דצמבר 2015  דצמבר 2015
 ספטמבר 2015 ספטמבר 2015 ספטמבר 2015  ספטמבר 2015
 יוני 2015  יוני 2015  יוני 2015  יוני 2015
מרץ 2015   מרץ 2015   מרץ 2015  מרץ 2015
 דצמבר 2014  דצמבר 2014  דצמבר 2014  דצמבר 2014
 ספטמבר 2014  ספטמבר 2014  ספטמבר 2014   ספטמבר 2014
 יוני 2014 יוני 2014  יוני 2014  יוני 2014

 

 

 

תנאי שימוש
כספי הקרן מוחזקים בפועלים סהר    ומנוהלים על-ידי  וע"י  
רח' אחד העם 9 (מגדל שלום מאיר - מבואה מזרחית), קומה 16 ת.ד. 29-269, תל אביב, 6129201
טל': 03-6868000 | פקס: 03-6868988 | service@krm.co.il
עיצוב ופיתוח: אמן מחשבים