רום שפה: עברית
 
טפסים
 

לשימושכם, מובאים להלן טפסי הצטרפות והעברה לקרן רום ובין המסלולים השונים של רום.

משיכת כספים - משיכה עד 50,000 שקלים ניתנת לביצוע בכל סניף של בנק הפועלים. יש לגשת לסניף עם תעודת זהות תקפה, ופקידי הסניף יבצעו עבורכם את בקשת המשיכה.

משיכה מעל ל- 50,000 שקלים תתבצע במשרדי הקרן בלבד, באמצעות טופס המשיכה הרצ"ב. יש לשלוח את הטופס חתום בצירוף צילום ת.ז וצילום המחאה מבוטלת למספר הפקס הרשום בראש הטופס.

משיכת כספים מחשבון של נפטר עם יתרה נמוכה מ- 8,000 שקלים

עד כה, כשלא נרשם מינוי מוטבים בחשבון של עמית שנפטר על היורשים להמציא צו ירושה או צו קיום צוואה.

כפועל יוצא מכך, לעיתים הסכומים שנאמדים ליורשיו נמוכים מהעלויות שכרוכות בהמצאת כל המסמכים שלעיל.

רשות שוק ההון , פרסמה חוזר לפיו, ייתכנו מצבים שבהם לא יתבקשו היורשים להמציא את המסמכים הרלוונטיים.

להלן התנאים שבהם ניתן לאפשר את משיכת הכספים מבלי לדרוש המצאת צו ירושה או צו קיום צוואה ( תנאים מצטברים):

1. לעמית לא מונו כל מוטבים.

2. יתרת הכספים שנאמדים בחשבונו של הנפטר אינה עולה על 8,000 ₪ במועד שבו הוגשה הבקשה למשיכת הכספים מהחשבון. הסכום האמור יעודכן מדי שנה ביום 1 בינואר, לפי שיעור שינוי המדד שהיה ידוע באותו מועד לעומת המדד שהיה ידוע ביום 1 בינואר של השנה שקדמה לו.

3. עברו לפחות 3 שנים ממועד פטירת העמית.

4. המבקשים למשוך את הכספים חתמו  על הצהרה וכתב התחייבות ושיפוי כפי שניתן להוריד בקישור להלן (כל יורש צריך להגיש טפסים בנפרד).

5. המבקשים למשוך את הכספים הם בן זוגו, הורהו או ילדיו של העמית.

6. לא קיים רישום באתר האינטרנט של הרשם לענייני ירושה כי הוצא צו ירושה או צו קיום צוואה לגבי עזבון העמית שנפטר.

 

 
   טופס שינוי/עדכון פרטים אישיים

 

 

טופס הצטרפות (בלי העברה) לקרן רום 

דברי הסבר והנחיות לטופס הצטרפות

 

  טופס הצטרפות לקרן רום והעברת כספים מקרן אחרת
  טופס מינוי מוטבים - נא למלא את הטופס יש לצרף צילום ת.ז. כולל ספח/דרכון (לתושב זר) - חובה לשלוח בדואר או סרוק באמצעות דוא"ל (לא ניתן לקבל בפקס)  
  טופס שינוי מסלול בקרן רום  
  טופס בקשת מלגת השתלמות  
 

טופס בקשת משיכה מהקרן - נא להחזיר חתום בפקס או דואר בצירוף צילום ת.ז וצילום צ'ק מבוטל, או אישור ניהול חשבון הבנק.

דברי הסבר והנחיות לטופס משיכה

 
 

טופס ביטול העברה (נספח ו')

טופס משיכת כספים מחשבון של נפטר עם יתרה נמוכה מ- 8,000 ש"ח 

   

 על מנת לצפות בחלק מן הטפסים יש צורך בתוכנת Adobe Acrobat Reader אותה ניתן להוריד בחינם כאן.

באם מותקן במחשב חוסם חלונות קופצים (Popups), יתכן כי תצטרכו לאשר את פתיחת החלון על מנת לצפות בטופס.

 

 

 

תנאי שימוש
כספי הקרן מוחזקים בפועלים סהר    ומנוהלים על-ידי  וע"י  
רח' אחד העם 9 (מגדל שלום מאיר - מבואה מזרחית), קומה 16 ת.ד. 29-269, תל אביב, 6129201
טל': 03-6868000 | פקס: 03-6868988 | service@krm.co.il
עיצוב ופיתוח: אמן מחשבים